Prednáška: Oplatí sa študovať hry?

Aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, digitálne hry majú v škole priestor aj inde než na mobile skrytom pod lavicou. História hier je úzko prepojená s univerzitami technického zamerania, no vzhľadom na ich masové rozšírenie spojené s digitalizáciou médií otvára nové možnosti aj v oblasti sociológie, psychológie, či dokonca ekonomiky a politiky. Na túto výzvu reaguje pomerne mladý odbor herných štúdií (game studies), ktoré sa snažia posnúť skúmanie hier a herných princípov za hranicu debát o škodlivosti násilia v hrách, či optimálnej dennej dĺžke hrania u detí predškolského veku.

Speaker: Michal Kabát, PhD. (FMK UCM, Trnava)

Michal Kabát absolvoval všetky tri stupne vysokoškolského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Zameriava sa predovšetkým na digitálne médiá a grafický dizajn. Od akademického roku 2010/2011 vedie Kabinet nových médií, ktorý sa momentálne orientuje na oblasť digitálnych hier a virtuálnej reality, ako novej formy mediálnej komunikácie a pripravuje doplnkové aktivity súvisiace s novým študijným odborom Teória digitálnych hier.

Termín: 13:00, 21.11.2015 (sobota)